VEDTÆGTER

§ 1. NAVN, HJEMSTED OG STIFTELSE:

 • Foreningens navn er Aars Svømmeklub (forkortet ASK). Aars Svømmeklub har hjemsted i Vesthimmerland Kommune.
 • Foreningen blev stiftet i år 1942.
 
§ 2. FORENINGENS FORMÅL:
 • At arbejde for bredde- og elitesvømning indenfor foreningens økonomiske rammer.
 • At arbejde for at svømmeundervisningsafdelingen opnår et højt niveau, at flest mulige får lejlighed til at deltage.
 • At medlemmer får tilbud om at udvikle deres færdigheder i konkurrence afdelingen.
 • At medlemmer, der ikke ønsker deltagelse i konkurrenceafdelingen, tilbydes anden undervisning.

       FORENINGENS MÅL:

 • At opnå godt kammeratskab
 • At have gode instruktører
 • At have god kommunikation mellem forældre, børn og klubben
 • At klubben udnytter de fysiske rammer optimalt
 • At have gode konkurrence svømmere
 • At have en god forældreopbakning
 
§ 3. MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER:  
 • Aars Svømmeklub er medlem af de idrætsorganisationer, som den til enhver tid siddende bestyrelse finder nødvendigt for at opfylde foreningens formål.
 
§ 4. OPTAGELSE AF MEDLEMMER:
 • Som medlem kan optages alle, der har betalt eller tilmeldt sig et undervisningshold i Aars Svømmeklub.
 
§ 5. KONTINGENT:
 • Bestyrelsen fastsætter klubbens kontingenter.
 • Der opkræves kontingent ved holdtilmelding.
   
§ 6. UDMELDELSE - EKSKLUTION:
 • Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.
 • Ingen, der er udelukket på grund af kontingent restance, kan optages som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
 • Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.         
   
§ 7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING:
 • Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender som disse vedtægter foreskriver.
 • Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside.
 • Dagsordenen bekendtgøres senest 7 dage før generalforsamlingen ved udsendelse af mail til klubbens medlemmer.    
 • Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, og disse forslag optages i dagsordenen.
 • Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, derudover har forældre med børn under 16 år stemmeret, dog kun en stemme pr. barn og en stemme pr. fremmødt forældre.    
 • Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
 • Medlemmer med kontingent restance har ikke stemmeret.    
 • Valgbar til bestyrelsen er personer, der er fyldt 18 år.

§ 8. DAGSORDEN:

Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Udvalgs beretninger.
 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
 5. Godkendelse af punkterne 2 - 3 - 4.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
 9. Valg af revisor.
 10. Valg af revisor suppleant.
 11. Valg af evt. udvalgsrepræsentanter.
 12. Eventuelt.

§ 9. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.:
 • Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
 • Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, ved vedtægtsændringer dog jf. § 16 stk.1.
 • Afstemning af forslag og valg skal foregå skriftligt, såfremt et stemmeberettiget medlem begærer ønske herom.
 • Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol, der underskrives af dirigenten.
   

§ 10. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: 

 • Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidste nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet.
 • Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden jf. § 7. stk. 2 og 3.
   

§ 11. BESTYRELSES VALG:

 • Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
 • Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere mindst 4 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
 • Genvalg kan finde sted.


§ 12. BESTYRELSENS KONSTITUERING:

 • Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest 14 dage - efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.
 • Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.
 • Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
 • Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.
 • I formandens fravær indtræder næstformanden i hans/hendes sted.
 • Over bestyrelsens forhandlinger føres der referat.


§ 13. REGNSKAB:

 • Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 • Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.
 • Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning.


§ 14. TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSER:

 • Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer.
 • Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.


§ 15. REVISION:

 • På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 revisor og 1 revisor suppleant jf. § 8. stk. 9 & 10.
 • Revisoren skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og tilse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskabet og status forsynes med påtegning.
 • Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§ 16. VEDTÆGTSÆNDRINGER:

 • Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås der flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamlings afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.


§ 17. FORENINGENS OPLØSNING:

 • Bestemmelsen om Aars Svømmeklubs opløsning kan kun tages på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
 • Til dennes beslutningsdygtighed kræves mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.
 • Såfremt Aars Svømmeklub opløses, skal foreningens midler og materiel henlægges i 5 år til opstart af en eventuel ny svømmeklub. Såfremt dette ikke finder sted, skal disse midler og materiel anvendes til et almennyttigt formål under Folkeoplysningsloven. Beslutning om anvendelse træffes da af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune.


Senest ændret den 13. marts 2023.

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram