Her kan du se Aars Svømmeklubs politikker.


Alkoholpolitik

Aars Svømmeklub forventer, at klubbens tillidsfolk optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af opgaver for Aars Svømmeklub. Hvis klubbens bestyrelse observerer, eller på anden måde bliver gjort bekendt med, at en person under udførelse af opgaver for Aars Svømmeklub optræder i påvirket tilstand, vil pågældende blive kontaktet af Aars Svømmeklubs bestyrelse og blive gjort opmærksom på klubbens alkoholpolitik.

Klubbens bestyrelse forbeholder sig ret til at fratage personen sine tillidshverv i Aars Svømmeklub.

Aars Svømmeklub vil ikke acceptere, at klubbens tillidsfolk optræder i foreningens officielle tøj i synligt påvirket tilstand - heller ikke, når disse ikke udfører opgaver for Aars Svømmeklub. Hvis klubbens bestyrelse observerer, eller på anden vis bliver bekendt med, at en person optræder i Aars Svømmeklubs officielle tøj i påvirket tilstand, vil det straks blive påtalt, og i gentagelsestilfælde vil personen blive frataget sine tillidshverv i Aars Svømmeklub.

Aars Svømmeklub vil ikke acceptere, at klubbens idrætsudøvere indtager alkohol under deltagelse i svømmestævner.

Klubbens bestyrelse forbeholder sig ret til bortvisning fra Aars Svømmeklub.

Aars Svømmeklub vil ikke acceptere, at klubbens tillidsfolk, medlemmer og øvrige personer med tilknytning til Aars Svømmeklub, kører bil i påvirket tilstand, fra klubben. Hvis klubbens ledelse observerer, eller på anden vis bliver bekendt med, at en person er på vej til at køre fra klubben i påvirket tilstand, vil dette blive påtalt. Hvis pågældende ikke opgiver sit forehavende, vil ledelsen påberåbe sig retten til at anmelde denne til politiet. Personen risikerer ligeledes at blive erklæret uønsket i klubben på bestemt eller ubestemt tid, da spirituskørsel er uforeneligt med klubbens holdning.

Aars Svømmeklubs bestyrelse forventer, at klubbens ledere og medlemmer erkender, at alle har et ansvar for, at klubbens alkoholpolitik efterleves. Hvis en leder eller et medlem observerer, at en tillidsperson eller en anden person handler i strid med klubbens alkoholpolitik, er det foreningens håb, at denne vil meddele sin viden til foreningens bestyrelse, så denne kan handle i overensstemmelse med foreningens alkoholpolitik.

Aars Svømmeklub lover i den forbindelse fuld anonymitet.

Alle sager omhandlende alkoholproblemer behandles på bestyrelses niveau.

Rygepolitik 

Det er Aars Svømmeklubs generelle holdning, at ingen medlemmer/trænere/hjælpere ufrivilligt skal udsættes for passiv rygning i forbindelse med deres deltagelse i klubbens aktiviteter. Gennem information om rygningens sundhedsskadelige og præstationshæmmende virkninger ønsker klubben - ikke mindst i konkurrence afdelingen - at medvirke til, at rygningens udbredelse minimeres.
 
For Aars Svømmeklubs aktiviteter gælder konkret, at der er:
 • Totalt rygeforbud i svømmehal inkl. omklædningsrum og sauna.
 • Rygeforbud under transport til og fra stævner m.v. (rygepauser indlægges efter behov)
 • rygeforbud under møder og kurser (rygepauser indlægges efter behov)
 
Ved fester, sociale arrangementer og lignende, skal der ligeledes udvises udbredt hensyn til ikke-rygere. Rygning vil normalt være begrænset til at skulle foregå indenfor afgrænsede områder eller tidsrum efter nærmere fastsatte retningslinjer for det enkelte arrangement.
Det forventes, at alle medlemmer, trænere og hjælpere medvirker til synliggørelse af Aars Svømmeklubs rygepolitik.
 

Doping og narkotikapolitik

Aars Svømmeklub kan og vil under ingen omstændigheder tolerere brug eller salg af euforiserende stoffer blandt klubbens medlemmer.
 
Det er Aars Svømmeklubs holdning:
 • At enhver indtagelse af euforiserende stoffer vil medføre sanktioner i henhold til de af Danmarks Idrætsforbunds gældende regler.
 • At salg af euforiserende stoffer i forbindelse med klubben vil medføre sanktioner.
 • At kendskab/rygter om misbrug blandt klubbens medlemmer straks vil blive påtalt.

Bestyrelsen forventer, at klubbens ledere og medlemmer erkender, at alle har et ansvar for, at ingen medlemmer af Aars Svømmeklub risikerer at komme ud i misbrug. Det er derfor legitimt, at medlemmer meddeler deres viden videre til klubbens bestyrelse, således at der kan blive foranstaltet den nødvendige hjælp.

Aars Svømmeklub lover i den sammenhæng fuld anonymitet.
 
Alle sager omhandlende misbrugsproblemer behandles på bestyrelsesplan.

Bestyrelsen i Aars Svømmeklub forbeholder sig ret til, at kontakte sælger/misbruger og evt. dennes forældre. Henvendelse til medlem/forældre kan ske på baggrund af rygter eller direkte afsløring. Hvis henvendelsen til forældre sker på baggrund af rygter, er det udelukkende for at imødegå urigtige påstande, eller for at få bekræftet rygter. Dette for at give forældrene mulighed for at handle, eventuelt i samarbejde mellem klubben og professionelle indenfor det sociale system. Hvis henvendelsen sker til forældrene på baggrund af direkte afsløring, er det klubbens holdning, at de sociale myndigheder orienteres, så den unge straks kan tilbydes professionel hjælp.
 
Afhængig af sagens karakter forbeholder Aars Svømmeklub sig ret til at politianmelde den unge.
 

Samvær og pædofilipolitik

Aars Svømmeklub forventer at alle trænere, ledere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. i Aars Svømmeklub har sunde, fornuftige og normale samværsformer i det daglige foreningsarbejde i Aars Svømmeklub.

Klubbens samværsformer tager udgangspunkt i nedenstående udsagn:
 • I Aars Svømmeklub taler vi ordentligt til hinanden – ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe/udseende.
 • Trænere/instruktører skal ikke have eneansvaret for et hold børn.
 • At respektere et nej - også i leg.
 • I forbindelse med ture, stævner og lignende er der altid mindst to voksne ledere/instruktører med.
 • Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum - mobiltelefoner skal være slukket til træning og i omklædningsrum.
 • Instruktører, trænere, ledere inviterer ikke enkelte børn med sig hjem.
 • Forældrene opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre, end instruktørerne/trænerne gør, og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.
 • Hvis en træner/instruktør føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, er vedkommende træner/instruktør meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen, som vil føre samtalen til protokols, så evt. ”fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.
 • Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt. Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og at reagere hurtigt på dem.

Skulle der opstå mistanke om tilnærmelser/blufærdighedskrænkelse eller lignende har Aars Svømmeklub udarbejdet en beredskabsplan, som tages i anvendelse. Det er Aars Svømmeklubs bestyrelse som tegner foreningen i en sådan sammenhæng. En mistanke skal behandles med største diskretion, da det er en meget alvorlig anklage mod en person.

Konstateres et overgreb, skal barnets forældre orienteres og samtidig orienteres om mulighed for hjælp fra det offentlige, bl.a. socialforvaltningen. Samarbejdet med den pågældende person opsiges øjeblikkeligt, samtidig med at sagen anmeldes til politiet. Når dette er sket, bør foreningens øvrige medlemmer informeres, således at der ikke opstår yderligere sladder og rygter.
 
Lovgivningen
I henhold til straffelovens § 222, 224 og 225 er pædofili (seksuel omgang med børn) strafbart. Hvis der blandt trænere og hjælpetrænere konstateres pædofili vil dette medføre, at alt samarbejde mellem Aars Svømmeklub og den pågældende ophører med øjeblikkelig virkning. Da forseelsen er strafbar, ser Aars Svømmeklub sig nødsaget til at angive politianmeldelse.

Aars Svømmeklubs bestyrelse forventer, at klubbens ledere og medlemmer erkender, at alle har et ansvar for, at klubbens pædofilipolitik efterleves. Hvis en leder eller et medlem observerer, at en tillidsperson eller en anden person handler i strid med klubbens pædofilipolitik, er det foreningens håb, at denne vil meddele sin viden til foreningens ledelse, så denne kan handle i overensstemmelse med foreningens pædofilipolitik.
 
Sex og aldersgrænser
I henhold til straffeloven § 223 er det strafbart for en træner at have seksuel omgang med personer under 18 år, som den pågældende træner er instruktør for. Paragraffen kaldes normalt for "skolelæreparagraffen". Hvis Aars Svømmeklub konstatere seksuelt samvær mellem instruktører og elever vil dette medføre, at alt samarbejde mellem Aars Svømmeklub og den pågældende træner ophører med øjeblikkelig virkning. Da forseelsen er strafbar, ser Aars Svømmeklub sig nødsaget til at angive politianmeldelse.
Alle sager omhandlende pædofiliproblemer behandles på bestyrelses niveau. 
 

Politik for offentliggørelse af billeder på klubbens Facebook og hjemmeside 

Aars Svømmeklub benytter bl.a. situationsbilleder uden samtykke på klubbens Facebook og hjemmeside. Klubben tager hensyn til, at de afbildede ikke føler sig udstillet, udnyttet eller krænket. Er der personer, der ønsker et billede fjernet fra klubbens Facebook eller hjemmeside, bedes de kontakte klubbens bestyrelse.
 
Portrætbilleder til klubbens Facebook, hjemmeside og pressen i øvrigt sker med samtykke fra personen.
  
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram